Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten gesloten met Robb.Zilla bvba voor zover er door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

 

Overeenkomst en uitvoering

Een overeenkomst komt tot stand tussen Robb.Zilla bvba in opdracht en voor naam van Robb.Zilla bvba en de klant/opdrachtgever na schriftelijke aanvaarding van de opdracht.

 

a) gouden juwelen

Het te ontwerpen juweel wordt uitvoerig met de klant besproken en onder vorm van een geschreven en ondertekende opdrachtnota in kopie overhandigd.

Indien van toepassing, wordt een voorontwerp in zilver gemaakt. De pasdatum van dit voorontwerp wordt in overleg met de klant vastgelegd. Eventuele wijzigingen aan deze datum kunnen langs de gebruikelijke contactmedia (telefoon, sms, e-mail) afgesproken worden.

Na goedkeuring van het voorontwerp wordt het juweel in goud vervaardigd.

Voorontwerp en uitvoering

Eventuele wijzigingen aan het voorontwerp leiden automatisch tot een nieuwe opdracht met een eventuele aanpassing van het eindbedrag. Hiermee vervalt de voorgaande opdracht geheel.

Uitvoering in oud-goud geleverd door de klant

Indien de klant Robb.Zilla bvba de opdracht geeft om eigen gouden juwelen te hergebruiken, worden deze gouden juwelen in bijzijn van de klant getest op goudgehalte en wordt de dagwaarde voor oud-goud meegedeeld.

Op juwelen die uit dit goud vervaardigd zijn, kan geen garantie verleend worden.

Uitvoering met eigen edelstenen van de klant

Indien de klant Robb.Zilla bvba de opdracht geeft om eigen edelstenen of halfedelstenen te hergebruiken, worden deze in bijzijn van de klant getest. Op deze edelstenen kan geen garantie verleend worden.

b) zilveren juwelen

Het te ontwerpen juweel wordt uitvoerig met de klant besproken en onder vorm van een geschreven opdrachtnota in kopie overhandigd.

Voorontwerp en uitvoering

Indien van toepassing, wordt een voorontwerp gemaakt. De pasdatum van dit voorontwerp wordt in overleg met de klant vastgelegd.

Eventuele wijzigingen aan deze datum kunnen langs de gebruikelijke contactmedia (telefoon, sms, e-mail) afgesproken worden.

Indien van toepassing, wordt na goedkeuring van het voorontwerp het juweel in zilver vervaardigd.

Indien het ontwerp meteen wordt goedgekeurd, wordt het zilveren juweel uitgevoerd tegen de met de klant besproken datum. Eventuele wijzigingen aan deze datum kunnen langs de gebruikelijke contactmedia (telefoon, sms, e-mail) afgesproken worden.

Prijsbepalingen en prijsaanpassingen

De eindprijs van het te ontwerpen juweel wordt in overleg met de klant bepaald en schriftelijk overhandigd. Afwijkingen aan de eindprijs kunnen voorvallen naar gelang er wijzigingen in het ontwerp worden doorgevoerd. Deze wijzigingen worden schriftelijk meegedeeld onder de vorm van een nieuwe order die de voorgaande vervangt.

 

Robb.Zilla bvba verlangt een voorschot (maximum 30 % van het voorziene eindbedrag). Bij afname van hetuitgewerkte juweel, wordt dit voorschot van het eindbedrag afgetrokken. Mocht de klant besluiten om van de bestelling af te zien, dan dient dit voorschot ter compensatie van de geleverde uren.

GARANTIE

Conform de wet van 21 september 2014 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, geldt er een wettelijke garantie van twee jaar op de vervaardigde juwelen.

De wettelijke garantie is beperkt tot  de non-conformiteit van het consumptiegoed.

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed van de consument.

De garantie ten aanzien van  niet consumenten is beperkt tot een periode van 6 maanden op de vervaardigde juwelen op nieuwgoud en van 3 maanden op de vervaardigde juwelen uit zilver.

Deze garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen (zoals vergulde of gerodineerde juwelen).

Gebreken die zich manifesteren na de garantieperiode volgend op de datum van levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Zowel bij gouden als zilveren juwelen vervalt alle garantie van zodra er door derden herstellingen aan het juweel zijn doorgevoerd.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de juwelen gaat pas over op het ogenblik dat de klant alle aan Robb.Zilla bvba verschuldigde bedragen heeft voldaan.

KLACHTEN

Robb.Zilla bvba  doet er alles aan om een perfect product te leveren.  Op de klant rust de verplichting de juwelen bijaflevering nauwkeurig te onderzoeken op overeenstemming met de laatste orderversie.  Zichtbare gebrekenzullen gedekt worden door de aanvaarding van het juweel.  Wat verborgen gebreken betreft dient de consument uiterlijk binnen de twee maanden na levering van de goederen het gebrek te signaleren aan Robb.Zilla bvba via aangetekend schrijven of fax. Deze termijn wordt teruggebracht tot vijf dagen voor niet consumenten.

Robb.Zilla bvba zal zich inzetten om de klacht adequaat te behandelen.

Het bovenstaande kan niet toegepast worden indien de juwelen gedragen of gebruikt werden; indien een derde of deklant zelf getracht heeft wijzigingen aan te brengen; indien de juwelen op ongebruikelijke manier werden behandeld.

LAATTIJDIGE BETALINGEN

Alle facturen van Robb.Zilla bvba zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum.

Bij laatttijdige betaling zal een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een min. van EUR 125,00. Tevens zullen facturen nalatigheidsintresten opbrengen van 10% per jaar vanaf datum van opeisbaarheid.

ONTBINDING

De éénzijdige annulatie van een levering door de klant geeft aan Robb.Zilla bvba het recht te kiezen tussen een verplichte uitvoering van de overeenkomst dan wel de facturatie van reeds gemaakte kosten waarbij het minimumbedrag zal overeenkomen met het betaalde voorschot.

Indien de bestelling éénzijdig door Robb.Zilla bvba geannuleerd wordt zonder dat er sprake is van overmacht, heeft de klant het recht op een schadevergoeding dat overeenkomt met het betaalde voorschot.

CONTACTGEGEVENS:

De contactgegevens van Robb.Zilla bvba zijn de volgende:

Uitbatingszetel: Robb.Zilla bvba, Vleminckveld 33, 2000 Antwerpen, tel 0494/15 16 10, rob@robbzilla.be

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de klant en Robb.Zilla bvba, zullen exclusief behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.